Vedtægter for Foreningen LadyFellows

 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er LadyFellows.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er "Foreningens hjemsted er Hotel Strandparken i Holbæk".

Stk. 3. Foreningen er ikke en del af en anden organisation.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a) Det sociale samvær vægtes højt og suppleres med foredrag, indlæg, virksomhedsbesøg eller lignende.

 b) Foreningen må ikke benyttes i politisk, religiøst eller erhvervsmæssigt øjemål.

 c) Til arrangementer kan ledsager og andre inviteres.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og efter anbefaling af et af foreningens medlemmer..

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kvartal.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kvartal.

 

§4. Foreningens virke

Stk. 1. Foreningens normale mødested er Holbæk kommune.

Stk. 2. Foreningens mødetid er den anden tirsdag i hver måned kl.19.00, fra september til maj.

Stk. 3. Mødernes indhold fastsættes af bestyrelsen, på baggrund af medlemmernes ønsker.

Stk. 4. Forplejning ved møderne bestemmes og udføres af Festudvalget. Udvalget fastsætter beløb og betalingshyppighed til dækning af forplejningen.

Stk. 5. Evt. kommunikation til medlemmer foretages via mail og via Post Danmark til de medlemmer der ikke har mail.

 

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Dog med Post Danmark til de medlemmer der ikke har e-mail.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand i ulige årstal.

7. Valg af kasserer i lige årstal.

8. 1 bestyrelsesmedlem på valg i ulige år, 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år, 1 suppleant vælges hvert år.

9. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollant hvert år.

10. Valg af mindst 3 medlemmer hvert år til Festudvalget.

11. Godkendelse af budget

12. Fastsættelse af kontingent

13. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger forud før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 7. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hendes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

 

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1/7 til 30/6.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.

 

§ 9. Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

 

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalfor-samling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

§ 12. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens medlemsmøde den 14 .januar 2014.

Stk. 2. På generalforsamling den 11.okotber 2016 ændredes § 5, stk. 4 (10-a) "Sygeudvalget" til "Opmærksomhedsudvalget

Stk. 3. På generalforsamling den 14. november 2016 ændredes § 1, stk. 2 til "Foreningens hjemsted er Hotel Strandparken i Holbæk".

Stk. 4. På generalforsamling den 9. oktober 2018 blev § 3, stk. 2 om tidl. OF-medlmmer blev slettet (Efterfølgende stk-numre blev ændret). §5, stk. 4 (Valg til opmærksomhedsudvalget blev fjernet).